Skip links

Regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego „Przystań Jarnołtów”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

  1. Definicje określone w Regulaminie wypożyczalni sprzętu wodnego, zwanego dalej „Regulaminem”, znajdują zastosowanie w umowie najmu, o ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej.
  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1)  Cenie, należy przez to rozumieć wartość brutto wyrażoną w złotych polskich, którą Najemca obowiązany jest zapłacić za wypożyczenie sprzętu wodnego, określoną na podstawie obowiązującego u Wynajmującego cennika usług. Cena zawiera organizowaną na rzecz Najemcy usługę transportu i wynajmu sprzętu;

2)  Cenniku usług, należy przez to rozumieć cennik usług dostępnych w Wypożyczalni Przystań Jarnołtów, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu;

3)  Dokumencie tożsamości, należy przez to rozumieć dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy;

4)  Najemcy, należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, której Wynajmujący wynajmuje sprzęt wodny na rzecz Najemcy lub innych Uczestników (działając z ich upoważnienia i w ich imieniu). Uznaje się, że Najemca jest Organizatorem spływu;

5)  Okresie najmu, należy przez to rozumieć czas określony pomiędzy wydaniem sprzętu wodnego, a jego zwrotem w ustalonych przez Wynajmującego godzinach;

6)  Organizatorze spływu, należy przez to rozumieć osobę organizującą spływ kajakiem lub pontonem, odpowiedzialną za właściwy przebieg i bezpieczeństwo spływu oraz jego Uczestników;

7)  Osobie małoletniej, należy przez to rozumieć osoby poniżej 18. (słownie: osiemnastego) roku życia;

8)  Oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Cennikiem Usług, należy przez to rozumieć oświadczenie składane przez Najemcę w umowie najmu, w którym Najemca wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu i wysokość cen ustalonych przez Wynajmującego;

9)  Regulaminie, należy przez to rozumieć Regulamin Wypożyczalni sprzętu wodnego Przystań Jarnołtów określający zasady i warunki wypożyczenia sprzętu wodnego;

10)  Spływie, rozumie się przez to formę aktywności ruchowej polegającą na przemieszczaniu się kajakiem lub pontonem po rzece;

11)  Sprzęcie wodnym, należy przez to rozumieć kajaki lub pontony, w tym akcesoria wodniackie takie jak: wiosła, pagaje, kamizelki asekuracyjne, kaski, worki wodoodporne;

12)  Transporcie, należy przez to rozumieć usługę transportu uczestników spływu organizowaną dla Najemcy przez przewoźników zewnętrznych;

13)  Uczestniku, należy przez to rozumieć osobę biorącą udział w spływie kajakiem lub pontonem z wykorzystaniem sprzętu wodnego Wypożyczalni sprzętu wodnego Przystań Jarnołtów, którego organizatorem jest Najemca;

14)  Umowie najmu, należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej zawartą pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą;

15)  Wypożyczalni Przystań Jarnołtów, należy przez to rozumieć Wynajmującego, tj.: Travel Project Adam Dudziński, ul. Jaracza 37f/5b, 50-305 Wrocław, NIP: 613-143-63-33

16)  Wypożyczeniu, należy przez to rozumieć oddanie Najemcy do korzystania sprzętu wodnego na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie i umowie najmu.

§ 2.

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady i warunki wypożyczenia przez Wynajmującego sprzętu wodnego z Wypożyczalni Przystań Jarnołtów. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów najmu sprzętu wodnego zawieranych przez Wynajmującego.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące Najemcy mają również zastosowanie do Uczestników biorących udział w spływie.
 3. Sprzęt wodny znajdujący się w Wypożyczalni Przystań Jarnołtów jest własnością Wynajmującego.
 4. Wypożyczenie sprzętu wodnego następuje na podstawie umowy najmu zawartej przez Wynajmującego z Najemcą, na podstawie której Wynajmujący odpłatnie zobowiązuje się oddać Najemcy do korzystania sprzęt wodny na czas określony za zapłatą ceny.
 5. W ramach usługi wypożyczenia sprzętu wodnego Wynajmujący organizuje dla Najemcy zewnętrzną usługę transportu Uczestników spływu z miejsca zakończenia spływu do miejsca wskazanego w ofercie wypożyczalni Przystań Jarnołtów
 6. Wypożyczenie sprzętu wodnego wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod numerem +48 600 820 410.
 7. Sprzęt wodny może wypożyczyć osoba pełnoletnia, posiadająca dokument tożsamości ze zdjęciem, który musi okazać Wynajmującemu przed zawarciem umowy najmu.
 8. Najemca przed zawarciem umowy najmu z Wynajmującym ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z Regulaminem.
 9. Sprzęt wodny zostanie wydany Najemcy po złożeniu przez Najemcę w umowie najmu oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i cennikiem usług oraz zapłacie przez Najemcę ceny za wypożyczenie sprzętu wodnego.
 10. Z chwilą zawarcia umowy najmu odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt wodny ponosi Najemca.
 11. Odbiór i zwrot sprzętu wodnego odbywa się w miejscu ustalonym przez Wynajmującego i Najemcę.
 12. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu wodnego, jeśli z jego obserwacji wynika, że Najemca lub Uczestnicy spływu mogą być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W takim przypadku zapłacona cena nie będzie zwracana Najemcy.
 13. Osoby naruszające Regulamin i zasady bezpieczeństwa będą zmuszone do zakończenia spływu bez prawa do zwrotu zapłaconej ceny.
 14. Spływ jest formą aktywności, która jak każdy sport niesie ze sobą ryzyko urazu i nieszczęśliwych wypadków. Najemca jak również Uczestnicy spływu biorą udział w spływie wyłącznie na własną odpowiedzialność.§ 4.
 15. Wynajmujący nie występuje w roli organizatora spływu, a jedynie odpłatnie wypożycza sprzęt wodny.
 16. Organizatorem spływu jest Najemca, który ponosi pełną odpowiedzialność za jego organizację, przebieg i bezpieczeństwo.
 17. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Najemcy lub Uczestników podczas spływu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu spowodowane działaniem lub zaniechaniem Najemcy lub Uczestników spływu.
 18. Uczestnicy zabierają na spływ cenne rzeczy, tj. telefony, urządzenia elektroniczne, dokumenty, pieniądze, jak również rzeczy osobiste wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy.
 19. Transport Uczestników spływu wykonywany jest przez przewoźników zewnętrznych. W trakcie transportu Najemca i Uczestnicy spływu zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych i zasad bezpieczeństwa obowiązujących u przewoźnika wykonującego usługę transportową oraz zaleceń obsługi. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za transport Uczestników oraz działania przewoźnika.

 

ROZDZIAŁ II

OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

§ 5.

 1. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania Najemcy wypożyczonego sprzętu wodnego.
 2. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu wodnego są wiosła lub pagaje i kamizelki asekuracyjne, których Uczestnicy spływu muszą używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Wynajmujący przekazuje do używania Najemcy sprzęt sprawny technicznie.
 4. Wynajmujący na życzenie Najemcy zapewnia Sternika na czas spływu. Sternik biorący udział w spływie steruje pontonem oraz wyznacza trasę spływu dla Uczestników. Sternik nie jest Organizatorem spływu.

 

ROZDZIAŁ III

OBOWIĄZKI NAJEMCY

§ 6.

 1. Do obowiązków Najemcy należy:

1)  korzystanie ze sprzętu wodnego zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zasadami jego prawidłowej eksploatacji;

2)  korzystanie ze sprzętu wodnego zgodnie z prawem, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, a w szczególności Najemca zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad używania sprzętu wodnego:

a)  przewożenia maksymalnie takiej liczby Uczestników, na jaką przeznaczony jest sprzęt wodny,

b)  nie przekraczania dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego,

c)  nie zatapiania sprzętu wodnego,

d)  nie korzystania ze sprzętu wodnego pod wpływem alkoholu i środków odurzających;

3)  dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu wodnego;

4)  zabezpieczenie sprzętu wodnego przed uszkodzeniami i kradzieżą;

5)  zobowiązanie Uczestników spływu do założenia i zapięcia kamizelek asekuracyjnych;

6)  zobowiązanie Uczestników spływu do zachowywania się w czasie spływu zgodnie z obowiązującą etykietą wodniacką, skakania ze sprzętu do wody, kąpieli i nurkowania w rzece Bystrzyca, uderzaniem kajak w kajak lub w inną, płynącą po rzece jednostkę (taranowanie), zaśmiecania akwenu wodnego i nabrzeży i zachowania bezpieczeństwa;

7)  zwrócenia sprzętu do Wynajmującego do ustalanej przez Wynajmującego godziny zwrotu, w stanie umożliwiającym natychmiastowe dalsze wypożyczenie.

2. Najemca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu wodnego pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt pracownikowi Wynajmującego. Odbiór sprzętu wodnego od Wynajmującego oznacza, że Najemca zapoznał się ze stanem technicznym wypożyczanego sprzętu wodnego i nie wnosi do niego uwag.

§ 7.

 1. W przypadku uszkodzenia sprzętu wodnego Najemca zobowiązany jest do jego zabezpieczenia i niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego o powstałej szkodzie.
 2. Jeżeli uszkodzenie sprzętu wodnego nastąpiło z winy osób trzecich, Najemca zobowiązany jest do uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestników i świadków zdarzenia oraz niezwłocznego powiadomienia i wezwania na miejsce zdarzenia Wynajmującego.
 3. W przypadku kradzieży sprzętu wodnego Najemca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Wynajmującego.
 4. Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do bezpłatnego używania lub do korzystania na podstawie jakiegokolwiek innego stosunku prawnego osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

§ 8.

 1. Najemca zobowiązany jest poinformować Uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku oraz przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych.
 2. Najemca zobowiązany jest do sprawdzenia czy Uczestnicy spływu umieją pływać i czy stan ich zdrowia umożliwia im wzięcie udziału w spływie i bierze za to pełną odpowiedzialność.
 3. Osoby biorące udział w spływie powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie, ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu.

§ 9.

 1. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w spływie tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 2. W przypadku uczestnictwa w spływie osób małoletnich Najemca zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby małoletniej od prawnego opiekuna, o ile nie jest on Uczestnikiem spływu wraz z małoletnim.
 3. Osoby małoletnie muszą znajdować się pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie osób małoletnich oraz wyrządzone przez osoby małoletnie szkody.

 

ROZDZIAŁ IV

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

§ 11.

 1. Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego za wszelkie szkody i straty wynikłe z niewłaściwego korzystania z wypożyczonego sprzętu wodnego, w tym w szczególności ponosi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu wodnego będącego następstwem jakichkolwiek przyczyn.
 2. W przypadku zniszczenia sprzętu wodnego Najemca zobowiązany jest do jego odtworzenia lub zwrotu jego równowartości.
 3. W przypadku uszkodzenia sprzętu wodnego, koszty napraw obciążają Najemcę.
 4. Za zniszczenie, zgubienie i kradzież sprzętu wodnego Najemca zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny ustalonej na dzień zdarzenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek używania sprzętu wodnego na mieniu i zdrowiu osób trzecich. Za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone przez Uczestników lub Najemcę osobom trzecim, odpowiada Najemca.
 6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Uczestników spływu jak za własne i jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez siebie lub Uczestników.
 7. Odpowiedzialności Najemcy nie wyłącza udział w spływie Sternika, o którym mowa w § 5 ust 4 Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

§ 12.

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się Uczestników podczas spływu.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci Uczestników spływów.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody pozostawionych na terenie Wynajmującego samochodów, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13.

 1. Ewentualne uwagi i wnioski należy zgłaszać na adres mailowy: biuro@rafting-wroclaw.pl
 2. Sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wynajmującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej: https://rafting-wroclaw.pl
 5. Regulamin obowiązuje od 01.04.2021 roku.